PDF User Manual

  1. Home
  2. Manuals
  3. Motorola RMN5065 Instruction Manual

Motorola RMN5065 Instruction Manual

Made by: Motorola
Type: Instruction Manual
Category: Microphone
Pages: 18
Size: 3.61 MB

 

Download PDF User ManualFull Text Searchable PDF User Manualbackground image

Accessories

Keypad Microphone 

RMN5065

EN

DE

LAS

BP

FRC

FR

ES

IT

PR

ID

NL

RU

 


background image

1

English

FOREWORD

Product Safety and RF Exposure 
Compliance

ATTENTION!

The Keypad Microphone, when attached to 
the radio, is restricted to occupational use 
only to satisfy FCC RF energy exposure 
requirements. Before using this product, read 
the RF energy awareness information and 
operating instructions in the Product Safety 
and RF Exposure booklet enclosed with your 
radio to ensure compliance with RF energy 
exposure limits.

Before using this product, read the 
operating instructions for safety 
usage contained in the Product 
Safety and RF Exposure booklet 
enclosed with your radio.

keymic.fm  Page 1  Wednesday, September 20, 2006  2:41 PM

 


background image

2

English

DESCRIPTION

The Keypad Microphone (Mic) for Digital 
Radios is a full keypad handheld microphone. 
The keypad on this microphone is intended to 
assist in navigating through the menus on its 
parent device, as well as entering information 
such as phone numbers and menu picks.

INSTALLATION

1.

Refer to illustration below and attach 
hangup clip (1) to vehicle using the two 
sheet metal screws and back-up plate 
provided. Place back-up plate (4) behind 
dashboard. Use flat-head screw (2) in 
top mounting hole and hex-washer 
screw (3) in bottom mounting hole. Be 
certain mounting screws fasten into 
holes in back-up plate.

2.

Insert button on rear housing of Mic into 
hang-up clip.

3.

Connect the Mic’s coiled cord plug to the 
microphone connector on the front of the 
radio. Align the connector’s pins.

4.

Turn the locking collar on the radio end 
of the Mic cord 1/4 turn clockwise to 
secure it in place.

keymic.fm  Page 2  Wednesday, September 20, 2006  2:41 PM

 


background image

3

English

ITEM

MOTOROLA 

PART NUMBER

DESCRIPTION

1

0180757T98

Hang-up Clip

2

0312002C01

Flat-Head 
Screw

3

0312002A01

Hex-Washer 
Head Screw

4

0780257N01

Back-up Plate

1

2

3

4

MAEPF-26073-O

Vehicl

e

Dashboard

Vehicle
Dashboard

keymic.fm  Page 3  Wednesday, September 20, 2006  2:41 PM

 


background image

4

English

DISCONNECTING MIC FROM 
RADIO

1.

Turn the locking collar on the radio end 
of the Mic cord 1/4 turn counter clock-
wise.

2.

Pull cable from accessory interface 
connector to release.

OPERATION

Press PTT switch before speaking into Mic. 
Position Mic about 1-inch away from mouth 
and speak into Mic in a normal voice.

TROUBLESHOOTING

Troubleshooting of Mic is limited to 
determining whether the inoperable condition 
of a Mic is caused by a faulty Mic Cord or a 
faulty Mic Head. To make this determination 
and correct the fault, replace the Mic Cord 
with the spare first. If replacing the Mic Cord 
does not restore operation, then order a 
replacement Mic. The Mic Cord and Mic 
Head are not repairable items, therefore they 
must be replaced when they are determined 
to be faulty.

keymic.fm  Page 4  Wednesday, September 20, 2006  2:41 PM

 


background image

5

English

REPLACING MIC CORD

Removing Cord from Mic Body

1.

Refer to illustration on next page. Grasp 
locking collar and, while pushing it firmly 
towards Mic body, turn it counterclock-
wise 1/4 turn to disengage it from Mic 
body.

2.

Disconnect cord from Mic body by 
pulling TELCO connector (which has no 
tab on it) out of TELCO jack on circuit 
board inside Mic body.

Installing Cord Into Mic Body

1.

Slide locking collar on Mic end of cord 
away from TELCO plug and past strain 
relief on cord.

2.

Orient TELCO plug on Mic end of cord 
so that it aligns with TELCO jack inside 
Mic body and its contacts face rear of 
Mic housing.

3.

Pass TELCO plug through hole at 
bottom of Mic body and plug it into 
TELCO jack on circuit board inside Mic 
body. 

4.

Slide locking collar back up on cord with 
tabs on its sides facing sides of Mic 
body.

5.

Push locking collar firmly into hole at 
bottom of Mic body then turn it 1/4 turn 
clockwise to secure it in place.

keymic.fm  Page 5  Wednesday, September 20, 2006  2:41 PM

 


background image

6

English

Push-to-Talk

(PTT) Button

Keypad
Buttons

Keypad Mic - front view

Microphone

Ok Button

Right

Left Navigation

Menu Button

Back

 

Button

Navigation

Button

Button

Refer to your radio’s user guide for further 
information on the specific functionality of the 
buttons.

Note:

keymic.fm  Page 6  Wednesday, September 20, 2006  2:41 PM

 


background image

7

English

USING THE PROGRAMMABLE BUTTONS

The Accessory (Accy) No Dot Button, Accy 1-
dot and Accy 2-dot buttons on the Keypad 
Mic are programmable through the radio’s 
Customer Programming Software (CPS). 
Your radio’s user guide contains a full 
description of the programmable functions 
that are available through these buttons. 
Check with your local dealer for more 
information supporting the programmable 
buttons.

Keypad Mic - side view

Push-to-Talk

(PTT) Button

Accy No Dot

Accy 1-dot

Button

Button

Accy 2-dot
Button

keymic.fm  Page 7  Wednesday, September 20, 2006  2:41 PM

 


background image

8

English

SERVICE

The Keypad Microphone is not repairable. 
Order a replacement Mic as necessary.

Field Replaceable Units

ITEM

 

MOTOROLA

PART NO.

DESCRIPTION

1

N/A

Mic Head

2

3205508Z02

O-Ring, White (On Mic 
Head)

3

RLN6277

Cord

Accessory
Connector

Locking

Collar

TELCO

Connector

Strain

Relief

Tab

Tabs

1

2

3

keymic.fm  Page 8  Wednesday, September 20, 2006  2:41 PM

 


background image

Ðóññêèé

1

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Ñâåäåíèÿ î áåçîïàñíîñòè è âîçäåéñòâèè 

èçëó÷àåìîé ðàäèî÷àñòîòíîé ýíåðãèè

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Ýòîò ïîäêëþ÷àåìûé ê ðàäèîñòàíöèè ìèêðîôîí ñ 

êëàâèàòóðîé ïðåäíàçíà÷åí òîëüêî äëÿ 

ïðîôåññèîíàëüíîé ýêñïëóàòàöèè ñ öåëüþ 

ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîé êîìèññèè 

ñâÿçè ÑØÀ â îòíîøåíèè âîçäåéñòâèÿ èçëó÷àåìîé 

ðàäèî÷àñòîòíîé ýíåðãèè. Âî èçáåæàíèå 

ïðåâûøåíèÿ ïðåäåëîâ âîçäåéñòâèÿ èçëó÷àåìîé 

ðàäèî÷àñòîòíîé ýíåðãèè, íå ïðèñòóïàéòå ê 

èñïîëüçîâàíèþ ýòîãî èçäåëèÿ, íå îçíàêîìèâøèñü 

ñ èíôîðìàöèåé î ðàäèî÷àñòîòíîé ýíåðãèè è 

èíñòðóêöèÿìè ïî ýêñïëóàòàöèè â áóêëåòå 

"Ñâåäåíèÿ î áåçîïàñíîñòè è âîçäåéñòâèè 

èçëó÷àåìîé ðàäèî÷àñòîòíîé ýíåðãèè", êîòîðûé 

âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè ðàäèîñòàíöèè.

Ïåðåä íà÷àëîì èñïîëüçîâàíèÿ ýòîãî 

èçäåëèÿ îçíàêîìüòåñü ñ èíñòðóêöèÿìè 

ïî ýêñïëóàòàöèè è òåõíèêå 

áåçîïàñíîñòè, ïðèâåäåííûìè â áóêëåòå 

"Ñâåäåíèÿ î áåçîïàñíîñòè è 

âîçäåéñòâèè èçëó÷àåìîé 

ðàäèî÷àñòîòíîé ýíåðãèè", êîòîðûé 

âõîäèò â êîìïëåêò ïîñòàâêè âàøåé 

ðàäèîñòàíöèè.

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ

98C82-A_RU.fm  Page 1  Tuesday, September 19, 2006  9:50 AM

 


background image

Ðóññêèé

2

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

Ìèêðîôîí ñ êëàâèàòóðîé äëÿ öèôðîâûõ 

ðàäèîñòàíöèé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðåíîñíîé 

ìèêðîôîí, îñíàùåííûé ïîëíîé êëàâèàòóðîé. 

Êëàâèàòóðà ìèêðîôîíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ 

íàâèãàöèè ìåíþ ìàòåðèíñêîãî óñòðîéñòâà, à 

òàêæå äëÿ ââîäà èíôîðìàöèè, òàêîé êàê 

òåëåôîííûå íîìåðà è äàííûå ìåíþ.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ

1.

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïðèâåäåííîé íèæå 

èëëþñòðàöèåé, óñòàíîâèòå â àâòîìîáèëå 

äåðæàòåëü äëÿ ïîäâåøèâàíèÿ ìèêðîôîíà (1) 

ñ ïîìîùüþ äâóõ âèíòîâ èç ëèñòîâîãî ìåòàëëà 

è ïîäêëàäêè, êîòîðûå âõîäÿò â êîìïëåêò 

ìèêðîôîíà. Ðàçìåñòèòå ïîäêëàäêó (4) çà 

ïðèáîðíîé ïàíåëüþ. Ââèíòèòå âèíò ñ ïëîñêîé 

ãîëîâêîé (2) â âåðõíåå îòâåðñòèå, à âèíò ñ 

øåñòèãðàííîé ãîëîâêîé è áóðòèêîì (3) - â 

íèæíåå îòâåðñòèå. Ïðîñëåäèòå, ÷òîáû 

êðåïåæíûå âèíòû çàêðåïèëèñü â îòâåðñòèÿõ 

ïîäêëàäêè.

2.

Óñòàíîâèòå ìèêðîôîí â äåðæàòåëü òàêèì 

îáðàçîì, ÷òîáû êíîïêà, ðàñïîëîæåííàÿ íà 

åãî çàäíåé ñòåíêå, âîøëà â äåðæàòåëü.

3.

Ïîäêëþ÷èòå øòåêåð âèòîãî øíóðà 

ìèêðîôîíà ê ãíåçäó ìèêðîôîíà íà ïåðåäíåé 

ñòîðîíå ðàäèîñòàíöèè. Ñîâìåñòèòå øòûðüêè 

ðàçúåìà.

4.

Ïîâåðíèòå ôèêñèðóþùåå êîëüöî íà 

ïîäêëþ÷àåìîì ê ðàäèîñòàíöèè êîíöå øíóðà 

ìèêðîôîíà íà 1/4 îáîðîòà ïî ÷àñîâîé 

ñòðåëêå äî ôèêñàöèè.

98C82-A_RU.fm  Page 2  Tuesday, September 19, 2006  9:50 AM

 


background image

Ðóññêèé

3

ÏÎÇÈÖÈß

¹ ÈÇÄÅËÈß ÏΠ

ÊÀÒÀËÎÃÓ 

MOTOROLA

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

1

0180757T98

Äåðæàòåëü äëÿ 

ïîäâåøèâàíèÿ

2

0312002C01

Âèíò ñ ïëîñêîé 

ãîëîâêîé

3

0312002A01

Âèíò ñ 

øåñòèãðàííîé 

ãîëîâêîé è 

áóðòèêîì

4

0780257N01

Ïîäêëàäêà

1

2

3

4

MAEPF-26073-O

Vehicle

Dashboard

Ïðèáîðíàÿ 

ïàíåëü àâòîìîáèëÿ

98C82-A_RU.fm  Page 3  Tuesday, September 19, 2006  9:50 AM

 


background image

Ðóññêèé

4

ÎÒÑÎÅÄÈÍÅÍÈÅ ÌÈÊÐÎÔÎÍÀ 

ÎÒ ÐÀÄÈÎÑÒÀÍÖÈÈ

1.

Ïîâåðíèòå ôèêñèðóþùåå êîëüöî íà 

ïîäêëþ÷àåìîì ê ðàäèîñòàíöèè êîíöå øíóðà 

ìèêðîôîíà íà 1/4 îáîðîòà ïðîòèâ ÷àñîâîé 

ñòðåëêè.

2.

Îòñîåäèíèòå ìèêðîôîí, âûíóâ êàáåëü èç 

àêñåññóàðíîãî ãíåçäà.

ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß

Ïðåæäå, ÷åì ãîâîðèòü â ìèêðîôîí, íàæìèòå 

òàíãåíòó ÐÒÒ. Äåðæèòå ìèêðîôîí íà ðàññòîÿíèè 

ïðèìåðíî 2,5 ñì îòî ðòà è ãîâîðèòå â ìèêðîôîí ñ 

íîðìàëüíîé ãðîìêîñòüþ.

ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ 

ÍÅÈÑÏÐÀÂÍÎÑÒÅÉ

Äåéñòâèÿ â ñëó÷àå îòêàçà ìèêðîôîíà ñâîäÿòñÿ ê 

âûÿñíåíèþ, ïî÷åìó íå ðàáîòàåò ìèêðîôîí: èç-çà 

íåèñïðàâíîñòè øíóðà ìèêðîôîíà èëè èç-çà 

íåèñïðàâíîñòè ãîëîâêè ìèêðîôîíà. ×òîáû ýòî 

âûÿñíèòü è óñòðàíèòü íåèñïðàâíîñòü, ñíà÷àëà 

çàìåíèòå øíóð ìèêðîôîíà íà çàïàñíîé. Åñëè 

ïîñëå çàìåíû øíóðà ìèêðîôîí ïî-ïðåæíåìó íå 

ðàáîòàåò, çàêàæèòå íîâûé ìèêðîôîí. Øíóð 

ìèêðîôîíà è ãîëîâêà ìèêðîôîíà ðåìîíòó íå 

ïîäëåæàò, ïîýòîìó ïðè âûõîäå èç ñòðîÿ èõ ñëåäóåò 

çàìåíÿòü.

98C82-A_RU.fm  Page 4  Tuesday, September 19, 2006  9:50 AM

 


background image

Ðóññêèé

5

ÇÀÌÅÍÀ ØÍÓÐÀ ÌÈÊÐÎÔÎÍÀ
Îòñîåäèíåíèå øíóðà îò ìèêðîôîíà

1.

Ðóêîâîäñòâóÿñü ïðèâåäåííîé íèæå 

èëëþñòðàöèåé, âîçüìèòåñü çà ôèêñèðóþùåå 

êîëüöî è, êðåïêî ïðèæèìàÿ åãî ê êîðïóñó 

ìèêðîôîíà, ïîâåðíèòå êîëüöî ïðîòèâ ÷àñîâîé 

ñòðåëêè íà 1/4 îáîðîòà, ÷òîáû îíî 

îòñîåäèíèëîñü îò êîðïóñà ìèêðîôîíà.

2.

Îòñîåäèíèòå øíóð îò ìèêðîôîíà, âûíóâ 

øòåêåð TELCO (êîòîðûé íå èìååò âûñòóïîâ) 

èç ãíåçäà TELCO íà ïå÷àòíîé ïëàòå âíóòðè 

êîðïóñà ìèêðîôîíà

.

Ïîäñîåäèíåíèå øíóðà ê ìèêðîôîíó

1.

Îòâåäèòå ôèêñèðóþùåå êîëüöî, ðàñïîëîæåííîå 

íà ïîäêëþ÷àåìîì ê ìèêðîôîíó êîíöå øíóðà, îò 

øòåêåðà TELCO âíèç ïî øíóðó çà 

ïðåäîõðàíèòåëü, çàùèùàþùèé øíóð îò 

÷ðåçìåðíîãî íàïðÿæåíèÿ.

2.

Ïîäâåäèòå êîíåö øíóðà ñî øòåêåðîì TELCO ê 

ìèêðîôîíó òàê, ÷òîáû øòåêåð íàõîäèëñÿ 

âðîâåíü ñ ãíåçäîì TELCO, ðàñïîëîæåííûì 

âíóòðè êîðïóñà ìèêðîôîíà, è áûë ïîâåðíóò 

êîíòàêòàìè âíèç (åñëè ìèêðîôîí ïîâåðíóò 

ëèöîì ââåðõ).

3.

Ââåäèòå øòåêåð TELCO â îòâåðñòèå â îñíîâàíèè 

êîðïóñà ìèêðîôîíà è âñòàâüòå åãî â ãíåçäî 

TELCO íà ïå÷àòíîé ïëàòå âíóòðè êîðïóñà 

ìèêðîôîíà. 

4.

Ïîäâåäèòå ôèêñèðóþùåå êîëüöî ââåðõ ïî øíóðó 

ê ìèêðîôîíó è ïîâåðíèòå òàê, ÷òîáû áîêîâûå 

âûñòóïû êîëüöà íàõîäèëèñü íàïðîòèâ áîêîâûõ 

ñòåíîê êîðïóñà ìèêðîôîíà.

5.

Âñòàâüòå ôèêñèðóþùåå êîëüöî â îòâåðñòèå â 

îñíîâàíèè êîðïóñà ìèêðîôîíà è, êðåïêî 

ïðèæàâ, ïîâåðíèòå íà 1/4 îáîðîòà ïî ÷àñîâîé 

ñòðåëêå äî ôèêñàöèè.

98C82-A_RU.fm  Page 5  Tuesday, September 19, 2006  9:50 AM

 


background image

Ðóññêèé

6

Òàíãåíòà ÐÒÒ

Êëàâèàòóðà

Ìèêðîôîí ñ êëàâèàòóðîé - âèä ñïåðåäè

Ìèêðîôîí

Êíîïêà ÎÊ

Ïðàâàÿ

Ëåâàÿ

 

Êíîïêà “Ìåíþ”

Êíîïêà “Íàçàä”

íàâèãàöèîííàÿ

êíîïêà

íàâèãàöèîííàÿ

êíîïêà

Ïîäðîáíåå î ôóíêöèÿõ êíîïîê ñì. â ðóêîâîäñòâå 

ïîëüçîâàòåëÿ ðàäèîñòàíöèè.

Ïðèìå÷àíèå:

98C82-A_RU.fm  Page 6  Tuesday, September 19, 2006  9:50 AM

 


background image

Ðóññêèé

7

ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÈÐÓÅÌÛÕ 

ÊÍÎÏÎÊ

Ïðîãðàììèðîâàíèå àêñåññóàðíûõ êíîïîê 

ìèêðîôîíà, ïîìå÷åííûõ îäíîé è äâóìÿ òî÷êàìè, 

à òàêæå àêñåññóàðíîé êíîïêè áåç òî÷êè 

îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíîãî 

îáåñïå÷åíèÿ CPS ðàäèîñòàíöèè. Â ðóêîâîäñòâå 

ïîëüçîâàòåëÿ ðàäèîñòàíöèè èìååòñÿ ïîëíîå 

îïèñàíèå ïðîãðàììèðóåìûõ ôóíêöèé äëÿ ýòèõ 

êíîïîê. Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé î 

ïîääåðæèâàåìûõ ïðîãðàììèðóåìûìè êíîïêàìè 

ôóíêöèÿõ îáðàùàéòåñü ê âàøåìó ìåñòíîìó 

äèëåðó.

Ìèêðîôîí ñ êëàâèàòóðîé - âèä ñáîêó

Òàíãåíòà

 

Àêñåññóàðíàÿ

Àêñåññóàðíàÿ

êíîïêà áåç

êíîïêà ñ îäíîé

Àêñåññóàðíàÿ

êíîïêà ñ äâóìÿ

ÐÒÒ

òî÷êè 

òî÷êîé 

òî÷êàìè

98C82-A_RU.fm  Page 7  Tuesday, September 19, 2006  9:50 AM

 


background image

Ðóññêèé

8

ÑÅÐÂÈÑÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

Ìèêðîôîí ñ êëàâèàòóðîé ðåìîíòó íå ïîäëåæèò. 

Ïðè âûõîäå ìèêðîôîíà èç ñòðîÿ ñëåäóåò çàêàçàòü 

íîâûé.

×àñòè, çàìåíÿåìûå â õîäå ýêñïëóàòàöèè

ÏÎÇÈÖÈß

¹ ÈÇÄÅËÈß ÏΠ

ÊÀÒÀËÎÃÓ MOTOROLA

ÎÏÈÑÀÍÈÅ

1

Íåïðèìåíèìî

Ãîëîâêà ìèêðîôîíà

2

3205508Z02

Î-êîëüöî, áåëîå (íà 

ãîëîâêó ìèêðîôîíà)

3

RLN6277

Øíóð

Accessory
Connector

Locking

Collar

TELCO

Connector

Strain

Relief

Tab

Tabs

1

2

3

Øòåêåð TELCO

Ïðåäîõðàíèòåë

ü

Ïðåäîõðàíèòåëü

Ôèêñèðóþùåå 

êîëüöî

Àêñåññóàðíûé 

ðàçúåì

     Âûñòóïû

    Âûñòóï

98C82-A_RU.fm  Page 8  Tuesday, September 19, 2006  9:50 AM

 


background image

m

© 2007 by Motorola, Inc.

b

 and Motorola are registered trademarks of Motorola, 

Inc. All Rights Reserved.

b

 y Motorola son marcas registradas de Motorola, Inc. 

Todos los derechos reservados.

b

 e Motorola são marcas registradas da Motorola, Inc. 

Todos os direitos reservados.

b

 et Motorola sont des marques déposées de Motorola, 

Inc. Tous droits réservés.

b

 dan Motorola merupakan merek dagang terdaftar dari 

Motorola, Inc. Semua Hak Dilindungi oleh Hukum.

 

b

 

和 Motorola 是摩托罗拉的注册商标。保留所有权力。

b

 und Motorola sind eingetragene Warenzeichen von 

Motorola, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

b

 e Motorola sono marchi depositati di Motorola, Inc. 

Tutti i diritti riservati.

b

 e Motorola são marcas comerciais registadas da 

Motorola, Inc. Reservados todos os direitos.

b

 en Motorola zijn wettig gedeponeerde handelsmerken 

van Motorola, Inc. Alle rechten voorbehouden.

b

 

и

 Motorola 

являются

 

зарегистрированными

 

товарными

 

знаками

 

компании

 Motorola, Inc. 

Все

 

права

 

сохраняются

.

*6881098C82*

6881098C82-B

back.fm  Page 1  Tuesday, January 23, 2007  10:41 AM